HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Jehlářová Alena-ALKA
   
   
OBCHODNďż˝ Nďż˝ZOV FIRMY Jehlářová Alena-ALKA
I�O 45482519 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA
   
ADRESA Vrahovická 56
  Prostějov
  796 01
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420-582-340528
FAX +420-582-340528
GSM +420-604-929362, 608-971348
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.mujweb.cz/obchod/alkapv/
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Zabýváme se výrobou obalového materiálu a obalů .
 
Ponuka produktov a slu�ieb
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenky - skLepenky - sk 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

Tašky - skTašky - sk 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU