HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Marián Focko
   
   
OBCHODNďż˝ Nďż˝ZOV FIRMY Marián Focko
I�O 33846677 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Marián Focko
   
ADRESA Podhorská 2124/83
  Snina
  06901
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +421-57-7682105
FAX +421-57-7682105
GSM +421-907-158376
   
WWW www.focko.sk Konštrukcia strojov a zariadení pre spracovanie fólie.
   
E-SHOP www.focko.sk Výroba strojov a zariadení pre spracovanie fólie, výroba ionizátoru.


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
Naša firma podniká na Slovenskom trhu už od roku 1995. Zaoberáme sa zákazkovou výrobou strojov a zariadení pre spracovanie fólie.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
ionizátor, ionizator, stroj na spracovanie fólie, focko, výroba fólie
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
-
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
-
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Baliace stroje a zariadenia 

Zváračky na uzatváranie plastových vreciek a vriecZváračky na uzatváranie plastových vreciek a vriecZváračky na uzatváranie plastových vreciek a vriec 

Stroje zváracie, zatavovacie a uzatváracieStroje zváracie, zatavovacie a uzatváracie 

Baliace stroje a zariadenia inéBaliace stroje a zariadenia iné 

Stroje prevíjacie, rezacie, vysekávacie a formovacieStroje prevíjacie, rezacie, vysekávacie a formovacie 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU